loading...

فایل می|جستجوگر برترین محصولات ایرانی و خارجی| Fileme

دانلود پایان نامه ارشد امکان سنجی انرژی خورشیدی در شهر اهواز,دانلود پایان نامه انرژی خورشیدی , شهر اهواز , منبع عظیم انرژی , سیستم های خورشیدی , ویژگیهای استان

تبلیغات در سایت تبلیغات در سایت
فروشگاه fileme بازدید : 1618 یکشنبه 13 دی 1394 نظرات (0)

پایان نامه ارشد امکان سنجی انرژی خورشیدی در شهر اهواز

قیمت: 100000 تومان

چكيده

 

        نياز به انرژي از ديرباز وجود داشته و بشر همواره به دنبال منابع جديد انرژي بوده است . در سالهاي اخير با تشديد انواع آلودگي هاي زيست محيطي و مسئله ي گرمايش جهاني ، دانشمندان به فكر استفاده از انرژي هاي سالم براي جايگزيني با سوختهاي فسيلي افتاده اند . يكي از انرژي هاي جديد كه پاكيزه و پايان ناپذير مي باشد انرژي خورشيدي است.

 

        مهار و استفاده از چنين منبع عظيم انرژي و طراحي بهينه ی سيستم هاي خورشيدي مستلزم شناخت و آگاهي از كميت و ماهيت انرژی خورشیدی و عوامل و عناصر مؤثر در آن دارد، لذا در اين پژوهش ابتدا توضيحاتي در مورد منطقه ي مورد مطالعه ، ساختمان خورشيد و ماهيت انرژي خورشيدي آمده ، سپس با استفاده از چند مدل مناسب با شرایط اقليمی اهواز به محاسبه و تخمين انرژي خورشيدي با توجه به عوامل و عناصر اقلیمی( عرض جغرافيايي ، زاويه خورشيد ، ارتفاع از سطح دريا ، ساعات آفتابی ، رطوبت نسبی میزان بارندگی ، میزان ابر و . . . ) اقدام شده است.

 

        مقادير به دست آمده نشان مي دهد كه حداقل متوسط ماهانه انرژي تابشي كل روزانه به ميزان      «93/9» مگاژول در هر مترمربع در ماه ميلادي «دسامبر» و حداكثر آن به ميزان «33/30» مگاژول در هر متر مربع در ماه ميلادي «ژوئن» و متوسط آن به ميزان «56/19» مگاژول در هر متر مربع دريافت مي شود.

 

 

 


 

 

 

        همچنین مقدار ضريب صافي آسمان براي تمام روزهاي سال محاسبه شد كه نشان مي دهد به طور متوسط «12/87» درصد از روزها، شهرستان اهواز داراي آسماني صاف و فقط «88/12» درصد از روزها آسمان اين شهر ابري یا نیمه ابری است . همچنین میزان شفافیت هوا در طول سال به طور متوسط «76/0» است.

 

       پس از بررسي ها، با توجه به مقادير «انرژي دريافتي، ضریب ابر، ضريب صافي آسمان و شفافیت هوا» كه نتايج آن در جداول و نمودارهايي خلاصه شده است، مشخص شد كه در شهرستان اهواز  «امكان استفاده از انرژي خورشيدي در همه زمينه ها ، از جمله توليد انرژي الكتريكي» وجود دارد. در نهايت بهترين مدل براي محاسبه ي انرژي خورشيدي در منطقه ي مورد مطالعه و نقاط هم اقليم آن، مدل               «گلدبرگ و کلاین » و سپس مدل «صباغ ودیگران» تشخيص داده شد.

 

 

 


          فهرست مطالب

 
عنوان


 


صفحه


چکیده............................................................................................................................................................


1


پیش گفتار......................................................................................................................................................


3


 


     فصل اول : کلیات تحقیق


1-1) مقدمه...................................................................................................................................................


5


1-2) موضوع تحقیق.....................................................................................................................................


6


1-3) بیان مسئله............................................................................................................................................


6


1-4) اهمیت موضوع تحقیق.........................................................................................................................


7


1-5) اهداف تحقیق.......................................................................................................................................


8


1-6) فرضیات تحقیق....................................................................................................................................


9


1-7) واژه های کلیدی..................................................................................................................................


9


1-8) پیشینه ی تحقیق...................................................................................................................................


9


1-8-1) پیشینه ی تحقیق در جهان...............................................................................................................


9


1-8-2) پیشینه ی تحقیق در ایران................................................................................................................


11


 


                   فصل دوم : مبانی نظری تحقیق

 

2-1) مقدمه...................................................................................................................................................


16


2-2) ویژگی های جغرافیایی استان خوزستان..............................................................................................


16


2-2-1) موقعیت و وسعت استان خوزستان..................................................................................................


16


2-2-2) ناهمورایهای استان خوزستان...........................................................................................................


18


2-2-2-1) سرزمین های پست و هموار.......................................................................................................


18


2-2-2-2) بخش کوهستانی.........................................................................................................................


19


2-2-3) زمین شناسی استان خوزستان.........................................................................................................


19


2-2-4) خاکهای استان خوزستان..................................................................................................................


21


2-2-5) اقلیم استان خوزستان.......................................................................................................................


22


2-2-5-1) عوامل اصلی محلی مؤثر بر اقلیم استان خوزستان......................................................................


22


2-2-5-2) عوامل فرعی محلی موثر بر اقلیم استان خوزستان......................................................................


24


2-2-5-3) عناصر اصلی آب و هوای استان خوزستان.................................................................................


26


2-2-6) آب های استان خوزستان.................................................................................................................


28


2-2-6-1) رودها..........................................................................................................................................


28


2-2-6-2) آب های زیر زمینی.....................................................................................................................


28


2-2-6-3) تالاب ها.....................................................................................................................................


29


2-2-7) پوشش گیاهی استان خوزستان........................................................................................................


29


2-2-7-1) جنگل ها.....................................................................................................................................


30


2-2-7-2) مراتع...........................................................................................................................................


30


2-2-7-3) بیشه زارها...................................................................................................................................


31


2-3) ویژگی های جغرافیایی شهرستان اهواز................................................................................................


31


2-3-1) موقعیت و وسعت شهرستان اهواز...................................................................................................


31


2-3-2) ناهمواری های شهرستان اهواز........................................................................................................


32


2-3-3) زمین شناسی شهرستان اهواز...........................................................................................................


32


2-3-4) اقلیم شهرستان اهواز........................................................................................................................


34


2-3-4-1) وضعیت دمای شهرستان اهواز....................................................................................................


35


2-3-4-2) وضعیت بارش شهرستان اهواز...................................................................................................


36


2-3-4-3) بادهای شهرستان اهواز................................................................................................................


37


2-3-5) رودخانه های شهرستان اهواز..........................................................................................................


39


2-3-5-1) رودخانه ی کارون.......................................................................................................................


39


2-3-5-2) رودخانه ی کرخه.......................................................................................................................


39


2-3-6) پوشش گیاهی شهرستان اهواز.........................................................................................................


40


2-4) خورشید...............................................................................................................................................


40


2-4-1) ساختمان و ویژگی های خورشید....................................................................................................


40


2-4-1-1) شید سپهر....................................................................................................................................


41


2-4-1-2) فام سپهر.....................................................................................................................................


41


2-4-1-3) رنگین سپهر................................................................................................................................


42


2-4-1-4) تاج..............................................................................................................................................


42


2-4-2) انرژی خورشیدی.............................................................................................................................


42


2-4-3) عوامل موثر در تابش خورشیدی.....................................................................................................


2-4-3-1) مقدار انرژی گسیل شده از خورشید...........................................................................................


46


46


2-4-3-2) فاصله خورشید تا زمین..............................................................................................................


46


2-4-3-3) ارتفاع خورشید...........................................................................................................................


47


2-4-3-4) مدت تابش خورشید...................................................................................................................


47


2-4-4) عوامل کاهنده ی میزان انرژی دریافتی زمین از خورشید................................................................


48


2-4-4-1) عوامل نجومی.............................................................................................................................


48


2-4-4-2) عوامل هندسی.............................................................................................................................


48


2-4-4-3) عوامل فیزیکی.............................................................................................................................


48


2-4-4-4) عوامل جغرافیایی........................................................................................................................


48


2-4-4-5) عوامل هواشناسی........................................................................................................................


49


2-5) اصطلاحات تخصصی برای محاسبه انرژی خورشیدی........................................................................


49


2-5-1) ثابت خورشیدی..............................................................................................................................


49


2-5-2) زاویه ی میل خورشیدی..................................................................................................................


50


2-5-3) زوایه ی ساعتی...............................................................................................................................


50


2-5-4) زاویه ی تابش (سمت الرأس) خورشیدی.......................................................................................


51


 


                  فصل سوم : مواد و روش ها

 

3-1) مقدمه...................................................................................................................................................


53


3-2) مواد......................................................................................................................................................


53


3-2-1) ایستگاه هواشناسی سینوپتیک اهواز.................................................................................................


55


3-3) روش ها...............................................................................................................................................


55


3-3-1) میانگیری داده های خام...................................................................................................................


55


3-3-2) تابش کل خورشیدی بر بالای جوّ...................................................................................................


56


3-3-3) مدل های محاسبه ی انرژی خورشیدی...........................................................................................


56


3-3-3-1) مدل پیج......................................................................................................................................


56


3-3-3-2) مدل تجربی ردی........................................................................................................................


70


3-3-3-3) مدل صباغ ، سایگ و ال سالم.....................................................................................................


72


3-3-3-4) مدل رایت ولد............................................................................................................................


73


3-3-3-5) مدل گلور و مک کلاخ...............................................................................................................


73


3-3-3-6) مدل گلدبرگ و کلاین................................................................................................................


74


3-3-3-7) مدل یعقوبی – جعفرپور.............................................................................................................


75


3-4) روزهای کلاین.....................................................................................................................................


76


3-5) ضریب صافی آسمان............................................................................................................................


76


 


                  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل

 

4-1) مقدمه...................................................................................................................................................


79


4-2) نتایج تابش کل روزانه و متوسط ماهانه................................................................................................


79


4-2-1) مدل پیج..........................................................................................................................................


79


4-2-2) مدل تجربی ردی.............................................................................................................................


92


4-2-3) مدل صباغ و دیگران........................................................................................................................


92


4-2-4) مدل رایت ولد.................................................................................................................................


92


4-2-5) مدل گلور و مک کلاخ....................................................................................................................


92


4-2-6) مدل گلدبرگ و کلاین.....................................................................................................................


93


4-2-7) مدل یعقوبی – جعفرپور..................................................................................................................


93


4-3) تحلیل نتایج مدل ها.............................................................................................................................


93


4-4) میزان ساعات آفتابی.............................................................................................................................


96


4-5) بررسی نتایج ضریب صافی آسمان.......................................................................................................


96


4-6) بررسی نتایج روزهای کلاین................................................................................................................


97


4-7) نتیجه گیری نهایی فرضیه ها................................................................................................................


99


4-7-1) فرضیه ی اول..................................................................................................................................


100


4-7-2) فرضیه ی دوم..................................................................................................................................


100


 


                  فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها

 

5-1) مقدمه...................................................................................................................................................


104


5-2) میزان تابش کل روزانه.........................................................................................................................


104


5-3) میزان متوسط ماهانه تابش کل روزانه...................................................................................................


105


5-4) میزان ضریب صافی آسمان..................................................................................................................


105


5-5) میزان ساعات آفتابی.............................................................................................................................


105


5-6) مدل مناسب با اقلیم اهواز....................................................................................................................


106


5-7) نتیجه گیری نهایی فرضیه ها................................................................................................................


106


5-8) سایر نتایج............................................................................................................................................


107


5-9) محدودیت های تحقیق.........................................................................................................................


107


5-10) پیشنهادها...........................................................................................................................................


108


فهرست منابع و مآخذ....................................................................................................................................


چکیده ی انگلیسی....................................................................................................................................


112


117

 

 

خرید        سوال از فروشنده

محبوب کن - فیس نما شبکه اجتماعی ایران نگاه
محصولات مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
درباره فایل می
سلام / به فروشگاه دانشجویی خوش آمدید/ این فروشگاه بر گرفته از محصولات سایت های معتبر برای دانشجویان و مشتریان گرامی می باشد/
ورود به سایت
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آمار فروشگاه
  • کل محصولات: 920
  • افراد آنلاین : 10
  • بازدید هفته : 7,806
  • بازدید ماه : 39,019
  • بازدید سال : 281,818
  • بازدید کلی : 3,247,923
  • کدهای اختصاصی